Technický popis rozvádzačov nízkeho napätia (NN)

Svojim vyhotovením rozvádzače URST, STA, USM a kompenzačné roz-vádzače vyhovujú STN EN 60439-1 a v zmysle ustanovenia § 12 odst. 3, písm. a) Zákona NR SR č. 264/1999 o technických požiadavkách na vý-robky a posudzovaní zhody je ku každému rozvádzaču vydávané ES vy-hlásenie o zhode.