Informácia o GDPR

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

podl'a článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (d'alej len „GDPR")

V súlade s ustanoveniami GDPR Vás informujeme o spracovani Vaších osobných údajov. Informácie získate kliknutím na nasledovný odkaz