Fotovoltaické elektrárne

Rast životnej úrovne obyvateľov väčšiny štátov sa exponenciálne premieta na celkový dopyt elektrickej  energie.  Tento  vývoj  odštartoval  približne  na  začiatku  20. storočia a súvisí s prudkým rozvojom priemyslu, podporovaného spotrebiteľským spôsobom života. Spomaľujúci efekt sa stáva viditeľný iba v dôsledku veľkých hospodárskych kríz, či dlhodobej stagnácie svetových ekonomík, keďže všetky technológie výroby elektriny sú založené na využívaní primárnych zdrojov - nerastného bohatstva zeme. Mnohí si kladú otázku, koľko času máme, kým tieto zdroje budú vyčerpané. Preto si Európska únia predsavzala zvýšiť do  roku 2020 podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe elektrickej energie na 20%. Výkupná cena je garantovaná Zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie č. 309/ 2009 Z. z. po dobu 15 rokov. Výkupná cena po splnení podmienok na pripojenie k distribučnej sieti je stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v zmysle Výnosu URSO č. 2/2009 z 10.6.2009. V rámci tejto oblasti sme schopní zabezpečiť kompletnú dodávku na kľúč.